Digitálni strážcovia zákona a poriadku

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2013
Schválená dotácia:  5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 10 000 € 

    

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti  prostredníctvom kamerového systému  na území mesta v obytných  zónach a problémových lokalitách. Špecificky je orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany. Cieľom je taktiež zintenzívnenie účinnosti boja s kriminalitou, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť,  zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.

V súčasnosti chceme riešiť problém zvýšenia bezpečnosti systémom inštalácie ďalších 3 IP kamier na ďalších rizikových a vytypovaných miestach v rámci mesta s následnou analýzou  a vyhodnocovaním obrazu  na zariadeniach MsP. Problémom sú verejné objekty ako nový cintorín, ktoré sú často navštevované vandalmi a sociálne slabšími občanmi, ktorí tu hľadajú zdroj príjmu krádežou nestrážených častí verejného osvetlenia, oplotenia a pod.
 

Realizácia projektu

Na novovybudovanom cintoríne na Partizánskej ulici boli umiestnené 3 výkonné IP kamery, ktorých videosignál je prostredníctvom mikrovlného spoja na bytový dom H na Konečnej ulici a prostredníctvom optického kanála privedený do centrály mestkého monitorovacieho kamerového systému. Mestkí policajti prostredníctvom centralizovaného ovládania kamier  monitorujú priestor 24 hodín denne.

Skúšobná prevádzka  bude prebiehať v decembri 2013, ostrá prevádzka začne od 1.1.2014. Veríme, že kamery eliminujú prejavy vandalizmu, krádeže a nežiadúce javy aj v tejto pietnej časti mesta.