Výstavba multifunkčného ihriska - IV. ZŠ

Cieľ projektu

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch IV. ZŠ. na ulici Komenského 1. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce, nakoľko možností outdoorových športových aktivít je nedostatočný počet, vzhľadom na dopyt po nich.

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore úradu vlády SR.

Identifikácia projektu:

Program: Programové vyhlásenie vlády SR - Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
Opatrenie: Rozvoj športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení.
Výzva: Verejná výzva - rok 2019
Podané: 13.3.2019
Schválené: 25.5.2019
Schválené dotácia: 37 000 €
Výška spolufinancovania: 28 000 €

Špecifické ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovať viacúčelové športové ihrisko, vytvoriť tak  vhodný priestor pre športové vyžitie a pohyb cieľových skupín.

  • podporiť mládežnícky šport  výstavbou multifunkčného ihriska,
  • zatraktívniť ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta a to nielen počas vyučovacích hodín, ale i po nich a počas prázdnin, nakoľko škola podporuje program Otvorená škola, tzn. že je areál školy je prístupný aj po skončení vyučovania a aj počas školských prázdnin všetkým vekovým kategóriám,
  • podporiť rôzne krúžky i športové aktivity po skončení vyučovania, v areáli i v priestoroch školy.

 

Dôvod pre umiestnenie ihriska v areáli školy:

  • zameranie školy na šport – atletika

  • široká spádová oblasť ako aj veľká koncentrácia detí, rodín s deťmi,

  • nevyužitý areál školy, na ktorom nebude problém ihrisko vybudovať,

  • veľmi pozitívny prístup vedenia školy i učiteľského zboru k tejto problematike,

  • množstvo mimoškolských športových aktivít,

  • dosiahnuté výsledky žiakov v športových súťažiach.

 

Realizácia projektu:

Cieľom projektu bolo podporiť mládežnícky šport a zatraktívniť ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta. Viacúčelové športové zariadenie vytvorilo nové možnosti pre  športovú činnosť rôzneho charakteru, najmä minifutbal, tenis, volejbal, bedminton, nohejbal, hádzaná. Ihrisko je miestom, ktoré ponúka možnosti na realizáciu vyučovacích hodín telesnej výchovy, poslúži na voľnočasové aktivity, súťaže rôzneho športového charakteru, športové akcie aj pravidelné tréningy športovej prípravy žiakov a mládeže. Všestranne využiteľné ihrisko bezpochyby prispeje k zmysluplnému využitiu mimoškolského a voľného času detí žijúcich v blízkosti školy, k ich fyzickému rozvoju  a procesu začleňovania sa do sociálnej skupiny i spoločnosti. Zároveň pozitívne ovplyvní ďalší dôležitý faktor, a tým je prevencia a boj proti kriminalite.

Multifunkčné ihrisko bolo dokončené koncom roka 2019. Pre situáciu, ktorú sme prežívali v súvislosti so šírením koronavírusu, bolo ihrisko skolaudované až v máji 2020.  Pevne veríme, že ihrisko poteší všetkých priaznivcov športu.

Pozrite si fotodokumentáciu z realizácie.