Výstavba komunitného centra

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os:   6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít 
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných
komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ:  6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
ITMS2014+: 312060C253
Dátum zverejnenia výzvy: 18.07.2016 s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2
Doba realizácie projektu: 1.9.2017 - 31.3.2018
Schválený NFP: 107 593,20 €
Spolufinancovanie mesta: 18 274,44 € (povinné spolufinancovanie a neoprávnené výdavky na základe vysúťaženej ceny diela)

Zmluva o NFP

 

Logo MV SRLogo EÚLogo OP ĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.minv.sk

 

Ciele a aktivity projektu:

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Nové komunitné centrum bude riešené modulovou stavbou na vlastných pozemkoch v lokalite ulice Mlynskej obývanej najpočetnejšou skupinou príslušníkov MRK.

Objekt komunitného centra má minimálne požiadavky na úžitkovú plochu, obsahuje však rozšírené vybavenie, okrem priestorov na realizáciu komunitnej činnosti, miestnosti pre výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti a kancelárie kom pracovníkov bude jeho súčasťou aj stredisko osobnej hygieny a kuchynský kút pre účely praktických tréningov. 

Územie pre výstavbu komunitného centra (KC) sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, v jeho juhovýchodnej časti, v blízkosti Laborca, v časti Ulice mlynskej, na ktorej žije 99 % príslušníkov MRK zo všetkých obyvateľov danej ulice. Lokalita pre výstavbu KC bola vybraná na základe princípu, kde žije najväčší počet príslušníkov marginalizovaných komunít, v mieste s najlepšou dostupnosťou sociálnych služieb KC pre príslušníkov MRK vzhľadom na obytnú zónu Mlynskej ulice.

Výstavba objektu komunitného centra je navrhovaná na parcele číslo 4718/1, ktorá je vo vlastníctve mesta. Charakter zástavby v uvedenom území je obytný. Vzhľadom na rýchlu výstavbu a variabilnosť modulov, bola vybratá zostava modulových objektov (7ks), ktoré sú združené a tvoria jeden jednopodlažný objekt. Moduly spĺňajú platné stavebné, technické, hygienické, bezpečnostné a požiarne normy. Moduly sú certifikované medzinárodnou normou ISO 9001:2009.

Komunitná práca v marginalizovanej osade na ulici Mlynskej bude prebiehať  počas výstavby KC v ZŠ Moskovská 1 - budova na Ulici mlynskej. Po zrealizovaní výstavby  komunitného centra a jeho skolaudovaní  sa komunitné centrum presunie do novovytvoreného KC. 
 

Cieľové skupiny:

  • Dlhodobo nezamestnaní
  • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
  • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku

Realizácia projektu:

Proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác bol verifikovaný riadiacim orgánom,  stavenisko bolo odovzdané v auguste 2017.  Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 09.05.2018. Od 01.07.2018 mesto poskytuje vo vybudovaných priestoroch sociálnu službu: Komunitné centrum  na ulici Mlynskej 6757/21 v zmysle zákona o sociálnych službách.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: