Jazyková učebňa na ZŠ, Okružná 17

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Okružná 17 v Michalovciach
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13  - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Podané:  21.6.2017  Schválené:  18.7.2019
Schválený NFP: 8 128,16 €
Začiatok projektu: júl 2020
Ukončenie projektu: september 2020

      

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ projektu

Potreba realizácie projektu v oblasti rozvoja výučby cudzích jazykov vychádza z potrieb a špecifík nášho regiónu - nedostatok možností najmä dostatočne sa jazykovo vzdelávať, absentuje dostatok aktivít zameraných na zlepšenie IKT zručností. Výsledkom projektu bude odborná jazyková učebňa na Základnej škole, Okružná 17 v Michalovciach pre 16 žiakov.

Európska komisia definovala 8 oblastí kľúčových kompetencií, medzi ktoré patria komunikácia v cudzom jazyku, ako i kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej technológie. Pravidelným využívaním moderných technológii prepájame tieto kompetencie na podporu motivácie a na zvýšenie preukaznosti, že jazykové vzdelávanie prepojené s IKT, ale aj ďalšie druhy vzdelávania s využitím moderných technológií, bude zmysluplné. Vybudovaná odborná učebňa po ukončení projektu napomôže vytvárať interaktívne učebné prostredie v rámci vyučovacích hodín odpovedajúcich predmetov.

Projekt prispeje ku zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov, zmení ich prístup z pasívneho učenia na aktívne. Prispeje k modernizácií metód výučby, učebných materiálov. Realizácia projektu zvýši praktické a odborné zručnosti žiakov v rôznych cudzích jazykoch a tak efektívnejšie a kvalitnejšie ich pripraví pre potreby profesijnej orientácie. Odbornú učebňu bude využívať každoročne vyše 800 žiakov.

Projekt podporí celoživotné vzdelávanie vzhľadom na aktivity školy v oblasti celoživotného vzdelávania.

Realizácia projektu

Počas letných prázdnin bolo dodané IKT vybavenie jazykovej učebne a nový nábytok – školské lavice, stoličky pre žiakov a pracovisko pre učiteľa. Od nového školského roka 2020/2021 bude jazyková učebňa naplno slúžiť svojmu účelu.