Miesto pre všetkých

Logo Nafta

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Mesto Michalovce získalo dotáciu vo výške 8 298 € od nadácie SPP a Nafty a.s. na realizáciu projektu:

"Miesto pre všetkých"

Projekt riešil pripojenie existujúcich analógových kamier v počte 13 ks, umiestnených na centrálnej mestskej zóne mesta Michalovce k novému serveru, k novému softvérovému vybaveniu, ktorý dokáže realizovať automatizované procesy ako analýza obrazu, poplachový server, autentifikácia nahrávania a export dôkazového materiálu. Súčasťou rozpočtu projektu boli potrebné prepojovacie zariadenia -- videoenkodéry pre všetky analógové kamery mesta, ako aj nahradenie zastaralého analógového monitora pre každú kameru zobrazovacím LCD panelom. Súčasťou realizácie bola aj grafická karta, potrebné kabeláže, montážne práce,  inštalácia a konfigurácia celého systému.

Projekt bol realizovaný od VI.2009 do VI.2010. Projekt značnou mierou prispel ku skvalitneniu poskytovaných služieb mestskou políciou, zjednodušenie monitorovania územia mesta, predchádzanie kriminality, dokazovanie ale aj prevencii sociálno -- patologických javov.