Učebňa chémie na ZŠ, Komenského 1

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Komenského 1 v Michalovciach
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Podané:  21.6.2017  Schválené:  18.7.2019
Schválený NFP: 41 554,21 €
Začiatok projektu: 29.11.2019
Ukončenie projektu: 30.09.2020

Logo EÚ      Logo IROP

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu  prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Projektom sa na škole vytvorí jedna odborná učebňa chémie.

Základná škola, J. A. Komenského 1 v Michalovciach bola postavená v r. 1964, je po čiastočnej rekonštrukcii v r. 2012-2014 (vymenené otvorové konštrukcie a rekonštruované hygienické priestory školy), sídli na sídlisku Juh. V školskom roku 2019/2020 má 319 žiakov. Škola má športové triedy so zameraním na atletiku, realizuje množstvo projektov a dosahuje úspechy v rôznych oblastiach (o.i. aj úspešnosť žiakov v chemickej olympiáde). V roku 2012 škola realizovala projekt "Modernizácia vzdelávania ZŠ metódou CLIL v anglickom Jazyku". V súčasnosti sa touto metódou vyučuje aj predmet chémia v jednotlivých ročníkoch. Chemická odborná učebňa školy je zastaralá v nevyhovujúcom stave, nespĺňa normy na výučbu chémie, chýba o.i. odsávací digestor na pokusy. Nábytok je zastaralý a nevyhovujúci.

Realizácia projektu

V období 29.11.2019 – 29.12.2019 boli realizované stavebné úpravy v odbornej učebni chémie. V súčasnej dobe prebiehajú prípravne procesy  pred začatím verejného obstarávania systémom EKS. Proces realizácie a kontroly verejného obstarávania na interiérové vybavenie odbornej učebne pomôckami, laboratórnym nábytkom a IKT  vybavením sa počas pandémie Covid-19  značne predĺžil. K 30.9.2020 boli hlavné aktivity projektu dodaním pomôcok a vybavenia učebne chémie ukončené.