Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach

Cieľ projektu

Zlepšenie kvality a rozsahu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov prostredníctvom jeho prístavby a rekonštrukcie. Rozšírenie počtu poskytovaných služieb pobytovou a ambulatnou formou. Pístavbou zariadenia zvýšiť kapacitu zariadenia, rozsah a úroveň poskytovaných sociálnych služieb. Debarierizovať, rekonštruovať a modernizovať vnútorné priestory s cieľom ich povýšenia na európsky štandard. Znížiť energetickú náročnosť budovy prostredníctvom zateplenia a vybudovania vlastnej kotolne.

   

Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti!

Identifikácia projektu

Program: ROP

Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Výzva: ROP-2.1a-2009/01

Podané: 19.8.2009

Schválená dotácia: 3 142 096,44 €

Výška spolufinancovania: 165373,50 €

Realizácia projektu:

Dňa 25.7.2011 bola na základe scháleného procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom podpísaná zmluva s dodávateľom služieb - Chemkostav a.s. Stavenisko bolo odovzdané 4.8.2011. Predpokladáme realizáciu stavby 22 mesiacov.

 Informačná tabuľa
Informačná tabuľa

Popis realizovaných prác do 04/2012

Fotodokumentácia: