Aj keď nesvietia lampy

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom mobilnej kamery na celom území mesta. Zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov zabezpečovaním permanentnej preventívnej činnosti, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť, zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.


Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality a Obvodného úradu v Košiciach

Moderné technológie umožňujú stále viac chrániť najzákladnejšie hodnoty -- ľudský život. Vďaka neustálemu vývoju bezpečnostnej techniky a jej následnej aplikácie do praxe sa stretávame čoraz častejšie so zariadeniami elektronickej zabezpečovacej či požiarnej signalizácie. Nespornú efektivitu a značný výkon v ochrane zdravia a majetku poskytujú práve kamerové systémy. Kamerový systém umožňuje sledovanie rozsiahlych interných či externých priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, sledovanie dopravy na cestných komunikáciách, stráženie objektov s vysokým rizikom a je schopný podať okamžitú a presnú informáciu o situácii v danom priestore. Neskreslená obrazová informácia potom môže maximálne pomôcť obsluhe na dispečingu urobiť správne rozhodnutie na vyriešenie vzniknutej situácie.

Je štatisticky dokázané, že mestské kamerové systémy znížili všeobecnú kriminalitu, vandalizmus a znečisťovanie verejných priestranstiev v každom meste kde sú inštalované, čo ocenili predovšetkým občania týchto miest. Kamerové systémy zvyšujú kvalitu bezpečnosti, pôsobia ako odpudzujúci faktor pre prípadných narušiteľov a zjednodušujú jednoznačnú identifikáciu páchateľa.

Identifikácia projektu

Výzva: Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2009
Podané: 16.2.2009
Schválené: 30.3.2009
Schválená dotácia: 13 000 ?
Spolufinancovanie projektu: 2 500?
Termín realizácie: 1.6.2009 - 31.12.2009

Realizácia

Na začiatku realizácie projektu bolo potrebné navrhnúť riešenie mobilného kamerového systému s kompletnou inštaláciou a zhotovením, navrhnúť prenos obrazu ako aj zabezpečiť transport dát na centrálny pult do priestorov MsP.

Navrhnuté optimálne technické riešenie zahrňovalo nasledujúce podmienky:

 1. IP kamerový systém využívajúci digitálny TCP/IP prenos obrazu -- PPZ IP kamera s min. 30x ZOOM a extrémne rýchlym ostrením
 2. Dva spôsoby pripojenia podľa vybranej potreby a návrhu umiestnenia kamery :
  a) prenos cez optické vlákna dátovým okruhom s maximálne možnou kvalitou dátových liniek.
  b) V prípade nedostupnosti káblového optického prenosu prenos rádiovým spojom v bezlicenčnom neplatenom pásme na najbližší dostupný bod mestskej optickej siete a na centrálny pult MsP.
 3. Vhodný softvér so zabezpečením kompatibility rôznych typov kamier a možnosťou integrovať aj existujúce analógové kamery na MsP. SW bude obsahovať nahrávací server, WEB server, poplachový server, bude umožňovať analýzu obrazu, rôzne stupne autentifikácie, vzdialené pripájanie, export dôkazového materiálu. Bude umožňovať sledovanie aspoň 50 kamier.
 4. Súčasťou riešenia je zobrazovací panel s uhlopriečkou o veľkosti 105 cm, pripojený k PC s možnosťou pákového ovládania kamery a možnosťou integrovať aj existujúce analógové kamery na MsP.

Participujúce subjekty na realizácii projektu::

 • MsÚ Michalovce - RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov - zabezpečenie aktivít projektu v súlade so zámermi informatizácie a projektovej dokumentácie, propagácia projektu na www stránke mesta
 • Mestská polícia Michalovce -- implementácia projektu, využívanie a spracovanie výstupov mobilnej kamery (zodp. Bartolomej Kudroč, JUDr.)
 • Televízia Mistrál -- propagácia výsledkov projektu, realizácia výziev pre obyvateľov mesta (zodp. Mgr. Viera Pakánová)

Technická implementácia projektu

vybraný dodávateľ v mesiacoch august až október 2009 zabezpečil nákup a dodávku predmetov obstarávania, inštaláciu a konfiguráciu kamery vo vybranej lokalite, inštaláciu SW a konfiguráciu počítača pre kamerový sysém v priestoroch MsP, nahradenie viacerých zastaralých monitorov ("14) jedným LCD ("42). Prenos videosignálu z vybranej lokality bol zabezpečovaný kombináciou rádiového pripojenia až k existujúcej optickej sieti dodávateľa a následne optickou cestou až k centrále MsP.

Bolo realizované aj zaučenie pracovníkov MsP s prácou so SW pre výstupy kamerového systému pracovníkmi dodávateľskej firmy. Súčasťou projektu bola aj publicita, tvorba www stránky projektu, propagácia projektu v dvojtýždenníku Michalovčan a televízii Mistral.

Z finančných prostriedkov z iných externých zdrojov sa v súčasnosti rieši pripojenie existujúcich 13 analógových kamier umiestnených na CMZ mesta k vyššie nainštalovanému SW, nahradili sa všetky analógové monitory ďalším zobrazovacím LCD. Súčasne mesto z vlastných zdrojov zabezpečilo nákup a inštaláciu dátového servera, slúžiaceho pre prácu s kamerovým monitorovacím systémom, aby sa oddelila práca v klientskom prostredí záznamového systému pracovníkov oddelenia monitorovania MsP. Mesto sa bude pokúšať získať ďalšie finančné prostriedky na rozširovanie kamerového systému mesta.