Rekonštrukcia MŠ Vajanského

Logo ERDF


www.europa.eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Logo OP ŽP


 

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Ul. S. H. Vajanského 5 v Michalovciach
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Podané:  21.6.2017  Schválené:  14.11.2017
Schválený NFP: 681 754,99 €
Začiatok projektu: január 2016
Koniec projektu: august 2019

Cieľ a zámer projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy. Obnovou budovy sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy.

Realizácia projektu bude pozostávať z nasledujúcich aktivít: zateplenie fasády a strechy, výmena pôvodných okien, dverí, výmena prestrešenia bočných vstupov, výmena klampiarskych výrobkov, výmena interiérových svietidiel a bleskozvodu, výmena bezbariérovej rampy s protišmykovou dlažbou, kompletná výmena rozvodov a vykurovacích telies vr. riešenia systému PTV, inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. 

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií:

Pre dosiahnutie úspor energií v hodnotenej budove sa spracovatelia energetického auditu a projektovej dokumentácie zamerali na úsporné opatrenia v oblasti:
1. Zlepšenia tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií
2. Rekonštrukcie vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody
3. Rekonštrukcie osvetľovacej sústavy.
4. Riešenia núteného vetrania s rekuperáciou

Realizácia projektu

Stavbu na základe výsledkov procesu verejného obstarávania realizoval dodávateľ DAG Slovakia, a.s., prevzatie staveniska bolo realizované 31.8.2018. Stavba bola ukončená 21.8.2019 kolaudáciou. Od septembra 2019 je materská škola opäť v prevádzke.

Logo stálej tabule