Jazyková učebňa a knižnica na ZŠ, Školská 2

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Podané:  21.6.2017  Schválené:  18.7.2019
Schválený NFP: 55 408,49 €
Začiatok projektu: 03.01.2020
Ukončenie projektu: september 2020

      

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v nadväznosti na výučbu jazykov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Žiaci Základnej školy na Ul. školskej 2 sa pravidelne umiestňujú vo vedomostných súťažiach a v predmetových olympiádach, v športovej oblasti dosahujú vynikajúce výsledky. Súčasťou Základnej školy sú žiaci z Ukrajiny a Ruska s doplnenou výučbou  slovenského jazyka, škola integruje 10% marginalizovaných žiakov.

Budova školy je po čiastočnej rekonštrukcii, budova aj areál školy je vo vlastníctve mesta. Je potrebná obnova vnútorných priestorov školy, najmä odborných učební a obnova ich zastaralého vybavenia. 

Projektom sa na škole vytvoria 2 odborné učebne – odborná jazyková učebňa a digitálna školská knižnica.

Realizácia projektu

V januári 2020 začali stavebné úpravy jazykovej učebne. Súbežne so stavebnými prácami prebiehali procesy prípravy VO. Samotné procesy realizácie a kontroly Verejného obstarávania boli predĺžené pandémiou Covid-19. K 30.09.2020 má základná škola k dispozícii plne funkčnú jazykovú učebňu pre 20 žiakov a modernú školskú knižnicu s rozsiahlym knižničným fondom svetovej a slovenskej literatúry, Interaktívnymi vyučovacími balíkmi odborných predmetov, súbormi technických, či robotických hier, školským divadielkom i divadelnými kostýmami.