Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ

Identifikácia projektu

Názov projektu: Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Cieľ: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkovzelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovaniaznečistenia ovzdušia a hluku.
Výzva: IROP-PO4-SC431-2017-16
Podané:  19.9.2017  Schválené:  18.12.2017
Schválený NFP: 662 916,97  € 

Spolufinancovanie mesta: 34 890,37 €
Predpokladaný začiatok: Po podpise zmluvy zo strany SO pre IROP (KSK)
Predpokladaný koniec: podľa zmluvy o NFP

Logo EÚ      Logo IROP

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ a zámer projektu

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií sihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Špecifické ciele projektu: Vybudovať spevnené plochy na vyšľapaných cestičkách, vytvoriť športové ihriská - fitnes a multifunkčné, vytvoriť detské ihriská pre rôzne vekové kategórie, vytvoriť oddychové stretávacie zóny, vysadiť novú a revitalizovať existujúcu zeleň.

Po realizácii projektu vznikne funkčná oddychová zóna s dvoma športovými ihriskami (fitnes plocha a multifunkčné ihrisko)., s dvoma detskými ihriskami pre rôzne kategórie detí a s pieskoviskom, vzniknú 2 oddychové stretávacie zóny - altánky, celá zóna bude sfunkčnená pomocou spevnených plôch, osvetlenia a revitalizovanou zeleňou s doplnením novej zelene - stromov a krov. Nad bezpečnosťou budú dohliadať kamerový systém. Celková regenerovaná plocha - 11 772,7m2, z toho plocha vytvorených prvkov okrem zelene - 2 746,74 m2.

Všetky vytvorené ihriská budú slúžiť širokej verejnosti. Okrem bytových domov obývaných prevažne mladými rodinami s deťmi sa v blízkosti nachádza základná škola a 2 materské školy, ktoré budú môcť realizovať svoje aktivity na dostupných a bezpečných ihriskách. Ihriská sú navrhnuté pre rôzne vekové kategórie detí tak, aby bola miera ich využitia čo najväčšia. Regenerovaný vnútroblokový priestor v rámci sídliska bude slúžiť aj na relax pre rodičov i starých rodičov, bude vytvorený priestor pre stretnutia obyvateľov sídliska, čím sa zlepší ich socializácia, zlepšia sa vzájomné vzťahy v komunite a zároveň sa zvýši bezpečnosť verejného priestoru, zlepší sa kvalita života obyvateľov sídliska.

Realizácia projektu

Realizácia projektu začala v VII/2020 po kladnej verifikácii dokumentácie z verejného obstarávania na SORO (VÚC KSK). Dńa 21.7.2020 nadobudla účinnosť zmluva s dodávateľom stavebných prác - Intersystem EU s.r.o., stavenisko bolo odovzdané dňa 4.8.2020. Všetky práce boli ukončené k 31.12.2020 až na nedorobky týkajúce sa hlavne založenia trávnatých plôch, výsadby kvetov a osadenia šľapacích chodníkov, ktoré sú závislé od počasia a obdobia realitácie. Na základe preberacieho protokolu budú nedorobky a vady odstránené najneskôr do 30.4.2021.