Svietime úsporne a spoľahlivo

Podprojekt bol realizovaný z blokového grantu Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho hospodárskeho priestoru

Cieľ podprojektu

Mesto Michalovce použilo nenávratný finančný príspevok na realizáciu rekonštrukcie časti verejného osvetlenia v meste a okrajových častiach. Projekt riešil výmenu existujúcich svietidiel, úpravou, výmenu a inštaláciu nových elektrorozvádzačov, inštaláciou moderných systémov riadenia osvetlenia.

Výmenou jestvujúcich a osadením nových svietidiel s použitím efektívnych svetelných zdrojov a použitím regulácie intenzity osvetlenia na základe vyhodnotenia v technicko -- ekonomickej štúdii dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústav VO a to k priemernej úspore elektrickej energie 47, 80% pre sústavy verejného osvetlenia v záujmovom území, vymedzenom danými ulicami. Ďalším ekonomickým aspektom, ktorý sa dosiahne rekonštrukciou verejného osvetlenia je zníženie nákladov na jeho údržbu a prevádzku zo strany správcu -- prevádzkovateľa.

Svietime úsporne a spoľahlivo

Identifikácia projektu

Program: Finančný mechanizmus EHP - NFM
Blokový grant: "Modernizácia verejného osvetlenia"
Výzva: MVO
Podané: 22.8.2008
Schválené: 18.11.2008
Doba realizácie: 05/2009 - 05/2010
Schválená dotácia: 146 228,84 ?
Výška spolufinancovania: 26 073,99 ?

Obsah podprojektu:

  • Výmena svietidiel verejného osvetlenia na uliciach: Jána Hollého, Partizánskej, SNP, Štefana Fidlíka a nad Laborcom za účelom jeho skvalitnenia s cieľom úspory energie na prevádzku.
  • Zníženie nákladov na platby za spotrebu elektrickej energie.
  • Zníženie nákladov na údržbu systému verejného osvetlenia.
  • Zlepšenie úrovne osvetlenia verejných priestranstiev na uvedených uliciach z pohľadu požiadaviek sociálnych (bezpečný odchod a návrat obyvateľov zo zamestnania, detí do škôl a pod.), hygienických (najmä na komunikáciách slúžiacich automobilovej doprave - včasne a spoľahlivo zabezpečiť spozorovanie dopravnej prekážky na jazdnom páse účastníkom cestnej premávky), psychologických (dobré osvetlenie miestnych komunikácií a ostatných mestských aglomerácií a plôch za účelom zvýšenia zrakovej pohody, vytvárania pocitu bezpečia, spríjemnenia daného priestoru a za účelom zníženia nežiaducich javov -- pouličná kriminalita, vandalizmus, krádeže, násilníctvo a pod.).
  • Zníženie nehodovosti a úrazov na komunikáciách uvedených ulíc.

Realizácia projektu

Začiatok realizácie podprojektu - máj 2009
K realizácii podprojektu sa pristúpilo v súlade so schváleným Harmonogramom realizácie aktivít podprojektu a to dňom 29.05.2009 slávnostným začatím realizácie podprojektu (odhalením informačnej tabule podprojektu).

Máj - jún 2009
Realizácia aktivity č. 2 - modernizácía verejného osvetlenia na Ul. Hollého Michalovce, bolo vymenených 103 svietidiel.

Júl - september 2009
Realizácia aktivít pokračuje v súlade so schváleným harmonogramom. V sledovanom období sa pokračovalo na aktivite č. 2 - modernizácia VO na Ul. Hollého - výmenou rozvádzačov verejného osvetlenia, začala sa realizovať aktivita č. 3 - modernizácia VO Ul. Nad Laborcom, boli zrealizované aktivity č. 4 - modernizácia VO Ul. SNP, Š. Fidlíka (výmena svietidiel v počte 47), aktivita č. 5 - modernizácia VO Ul. Partizánska (výmena svietidiel v počte 41 a výmena 2 ks rozvádzačov verejného osvetlenia)

Október - december 2009
V monitorovanom období boli ukončené všetky plánované aktivity spojené s výmenou a obnovou verejného osvetlenia na vytypovaných uliciach -- Ul. Hollého, Ul. Partizánska, Ul. SNP. Ul. Š. Fidlíka, Ul. Nad Laborcom. V rámci realizovaných aktivít sa celkom vymenilo 199 svietidiel, nových bolo celkom osadených 23 svietidiel, 8 rozvádzačov verejného osvetlenia so zabudovaním regulácie pre riadenie systému (zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie životnosti výbojky v svietidlách). Začiatkom roka 2010 je plánované ukončenie realizácie podprojektu slávnostným uvedením do prevádzky. Celkový náklad stavebných prác podprojektu predstavuje 172 302,83 ? z toho nenávratný finančný príspevok Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP predstavuje 146 228,84 ?. Zostatok nákladov Mesto Michalovce prefinancuje z vlastných zdrojov 26 073,99 ?.

Máj 2010
Dňa 31.mája 2010 mesto slávnostne ukončilo podprojekt odhalením pamätnej tabule na ulici J. Hollého.

Fotodokumentácia projektu

Fotodokumentácia projektu - zahájenie projektu - máj 2009 (10)
Fotodokumentácia projektu - realizácia po jednotlivých uliciach (18)
Fotodokumentácia projektu - ukončenie projektu - máj 2010 (12)