Cross-border green transport network

O projekte

Názov projektu: Cross-border green transport network

Akronym projektu: CGTN

Číslo projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0063

Program: ENI Cross-border Cooperation Programme  2014-2020 - Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina

Priorita: 7.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry pre zlepšenie mobility osôb a tovaru

Vedúci prijímateľ:  Mesto Ivano – Frankivsk, Ukrajina

Financovanie projektu: Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie a národných rozpočtov v celkovej výške 252 724,94 €.

Projektový grant pre mesto Michalovce - 36 322,97 €

Spolufinancovanie mesta Michalovce - 1 911,73 €

Trvanie realizácie projektu: október 2019 – september 2020

Hlavným cieľom projektu: Cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie environmentálne zodpovednej elektrickej prepravy tovaru, tranzitu,  v cestovnom ruchu ľuďmi a podnikmi v prihraničnej oblasti Maďarska, Slovenska, Rumunska a  Ukrajiny prostredníctvom rozvoja infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel..

 

Partneri projektu

Projekt realizujú nasledujúci partneri:

 • Mesto Ivano – Frankivsk, Ukrajina – vedúci partner projektu.
 • Teple Misto –  nezisková organizácia, Ukrajina
 • Mesto Michalovce, Slovensko
 • Mesto Baia Mare, Rumunsko
 • Mesto Nyíregyháza, Maďarsko

 

Aktivity projektu

 • Vďaka projektu bude nainštalovaných 19 nabíjacích staníc v partnerských mestách projektu na Ukrajine, Rumunsku a  na Slovensku. V Michalovciach vzniknú 2 nabíjacie dvoj stanice na ulici Štefánikovej a Sama Chalupku.
 • Projekt pomôže zorganizovať náučné semináre pre odbornú verejnosť v  mestách zúčastnených krajín.
 • Projekt umožní realizáciu medzinárodnej elektro automobilovej „rallye“ v celkovej dĺžke 1200 km cez Ukrajinu, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Na zastávke v meste Michalovce budú jej súčasťou osvetové aktivity elektromobility na Námestí osloboditeľov. (Na obr. je mapa elektro automobilovej rallye) - Rallye zrušená pre pandemickú situáciu
 • Vďaka projektu budú zakúpené 2 elektromotorky pre potreby hliadok Mestskej polície

About the project

Name of  project: Cross-border green transport network

Projekct acronym: CGTN

Reference number: HUSKROUA/1702/7.1/0063

Program: ENI Cross-border Cooperation Programme  2014-2020 - Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine

Priority: 7.1 Development of transport infrastructure to improve the mobility of persons and goods

Lead Beneficiary:  Executive committee of Ivano – Frankivsk, Ukraine

Funding of project: The Project is co-financed by the European Union in total 252 724,94 €.

Project grant for the town of Michalovce - 36 322,97 €

Co-financing of the town of Michalovce  -  1 911,73 €

Duration of the projectoctober 2019 – september 2020

The goal of this project is to increase the use of environmentally responsible electrical transportation for goods, transit, and tourist travel by people and businesses within and between cities in Hungary, Slovakia, Romania, and Ukraine by developing electric vehicle charging infrastructure. 

 

Partners of the project

The project realize following partners:

 • Executive committee of Ivano – Frankivsk City Council, Ukraine – Lead project partner
 • Teple Misto –  Charitable organization charitable foundation, Ukraine
 • Town of Michalovce, Slovakia
 • Municipality of Baia Mare, Romania
 • Municipality of Nyíregyháza with County Rights, Hungary

Activities of the project

 • Through the project will be 19 electric charging stations installed within the partner cities in Ukraine, Romania and Slovakia. 2 double-electric charging stations will be situated in Michalovce on Štefánikova street a Sama Chalupku street. 
 • Educational events for technical public will be organized in the partner cities of the project. 
 • The project allow to organized the international electric rallye in total length of 1200 km across Ukraine, Romania, Hungary and Slovakia. During the stop in Michalovce will be promoted environment friendly activities of electromobility in the centre. (map of the EV rallye on the picture) - Rally canceled due to pandemic situation
 • Thanks to the project, two electric motorbikes will be purchased for the needs of Municipal police.

 

Realizácia projektu

1. Úvodná tlačová konrefencia 14.11.2019

2. Nové elektronabíjacie stanice

Mesto Michalovce v období XI/2019 – V/2020 realizovalo obstaranie, inštaláciu a uvedenie do prevádzky  2 nabíjacích dvoj-staníc pre elektromobily. Jedna nabíjacia dvoj-stanica „wallbe“ vznikla na ulici Sama Chalupku a bola zapojená do systému „Plugsurfing“ koncom apríla 2020. Druhá nabíjacia dvoj-stanica „wallbe“, ktorá bola inštalovaná na Štefánikovej ulici bude uvedená do prevádzky a zapojená do systému v máji 2020.
Ako systém nabíjania pre obidve nabíjacie dvoj-stanice bol dodávateľom navrhnutý  Plugsurfing. Spoločnosť je jedným z najväčších poskytovateľov prístupov k nabíjacím staniciam, s vyše 150 000  nabíjacími bodmi po celej Európe. Systém nabíjania si budú môcť návštevníci a obyvatelia mesta zvoliť – ako spôsob registrácie/prihlásenia prostredníctvom  aplikácie v smartfóne, alebo nabíjanie bez nutnosti registrácie prostredníctvom načítania QR kódu.

3. Publicita projektu

4. Zrealizované aktivity

5. Výsledky projektu

6. Záverečná konferencia 10.12.2020

Project implementation

1. Open conference - 14.11. 2019

 • Invitation
 • Presentation of the project
 • Leaflet about the project
 • Photos

2. New electric charging stations

In the period XI / 2019 - V / 2020, the town of Michalovce carried out the procurement, installed and put into operation 2 double-electric charging stations for electric vehicles. One double-electric charging station "wallbe" was established on Sama Chalupku Street and was connected to the "Plugsurfing" charging system at the end of April 2020. The second double-electric charging station "wallbe", which was installed on Štefánikova Street, will be put into operation and connected to the charging system in May 2020.
Plugsurfing was designed by the supplier as the charging system for both charging stations. The company is one of the largest providers of access to charging stations, with more than 150,000 charging points throughout Europe. Visitors and residents of the town will be able to choose the charging system - as a method of registration / login via the application in the smartphone, or charging without the need of registration by reading the QR code.
 

3. Project publicity

4. Realized activities

5. Project results

6. Final conference 10.12.2020

 

 


 

Príbuzné články

Aktuality