Rekonštrukcia a modernizácia VI. ZŠ na Ul. Okružnej v Michalovciach

Cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i pedagogických zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie, ktoré má nepriamo vplyv na zdravie a žiacky výkon. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom jej komplexnej rekonštrukcie - zníženie energetickej náročnosti, odstránenie bariér v budove.

  • Zníženie energetickej náročnosti budovy školy prostredníctvom rekonštrukcie učebňových pavilónov.
  • Odstránenie bariér budovy a rekonštrukcia hygienických zariadení, ich povýšenie na európsky štandard.
  • Zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných omunikačných technológií a rozšírenie poskytovaných služieb v oblasti IKT.
  • Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom rekonštrukcie telocvične a oplotenia.
Logo ROP

Európsky fond regionálneho rozvoja - investícia do vašej budúcnosti

Identifikácia projektu

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania
Výzva: ROP-1.1-2008/01
Podané: 4.9.2008
Schválené: 17.12.2008
Schválený NFP: 1 890 956,24 €
Obdobie realizácie:jún 2009 - október 2010

Realizácia projektu

Informatívna tabuľa na budove školy

Realizované práce v júli 2009

Realizované práce auguste 2009

Realizované práce v septembri 2009

Realizované práce v máji 2010

Realizované práce v júni a júli 2010

Realizované práce v auguste 2010

Fotodokumentácia projektu

Pozrite si priebeh rekonštrukčných prác ako aj porovnanie pôvodného stavu a nových rekonštruovaných priestorov:

Pôvodný stav budovy školy (8)
Výmena okien (15)
Rekonštrukcia toaliet (24)
Rekonštrukcia strechy (10)
Zateplenie a rekonštrukcia fasády (12)
Výkopy, kanalizácia, vonkajšie práce (18)
Telocvičňa, spojovacia chodba, oplotenie (25)
Plošina pre imobilných, výpočtová technika, ukončenie projektu(35)

Ukončenie projektu

Kolaudácia stavby sa uskutočnila 29.10.2010