Vytvorenie siete cyklotrás v meste Michalovce

Grantová schéma: Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
Scválená výška grantu: 7 000 €
Spolufinancovanie mesta: 3 500 €
Realizácia projektu: 12/2013 - 05/2014

pontis

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Pontis

Zámer a cieľ projektu:

Dlhodobým zámerom mesta je ochrana životného prostredia a realizácia ekologických aktivít na ochranu zdravia a okolia. Jednou z koncepcii mesta je aj vytvorenie siete cyklotrás v meste, ktoré by významnou mierou prispeli k zlepšeniu ekologickej situácie meste. Mesto vytvorilo štúdiu cyklotrás a projektové dokumentácie na niekoľko trás v najfrekventovanejších častiach mesta najmä prepojenie centra mesta a jednotlivých sídlisk. Projekt rieši zlepšenie kvality ovzdušia a zlepšenie dopravnej situácie na sídlisku Východ - ulici Hollého a Jilemnického.

Projekt rieši vytvorenie nových cyklotrás, ktoré veľkou mierou prispejú k zlepšeniu životného prostredia v meste. Projekt cyklotrás odľahčuje a ekologizuje dopravu, integruje cyklistov, zviditeľňuje ich pohyb a prispieva tak k bezpečnosti celkovej premávky, prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Trasa zahŕňa mestský okruh, ktorý je z dopravného hľadiska charakterizovaný veľkou premávkou najmä v čase rannej a poobedňajšej špičky. Povedie ulicou kap. Nálepku v nadväznosti na cyklotrasu na CMZ, bude pokračovať po Jilemnického ulici a zokruhovanie bude po Hollého ulici.

Realizácia projektu

Víťazom verejnej sútaže na zhotoviteľa diela sa stala spoločnosť Eurovia, a.s., Sektor Michalovce, s najnižšou ponúknutou cenou. Firma zrealizovala Cyklotrasu v mesiaci máj 2014. Od začiatku júna už nová Cyklotrasa slúži svojmu účelu.

Pozrite si, kadiaľ vedie nová cyklotrasa

Fotodokumentácia projektu