Wifi sieť Michalovce

"Wifi pre teba"

Identifikácia projektu:

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II)
Prioritná os:   Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:  7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
ITMS2014+: 311071R449
Výzva: OPII-2018/7/1-DOP - "Wifi pre teba"
Doba realizácie projektu: 1.6.2019 - 31.12.2019
Schválený NFP: 14 249,97 €
Spolufinancovanie mesta: 750 €
Vyčerpaná suma: 13 285 €

Zmluva o NFP

 

Logo EÚ           Logo MD SR   Logo ÚV SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  EÚ

Ciele a aktivity projektu:

Obsahom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov v centrálnej mestskej zóne na Námestí osloboditeľov a Námestí slobody, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Michalovce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 

wifi pre tebaCieľové skupiny:

  • obyvatelia mesta
  • návštevníci mesta a turisti
     

Realizácia projektu:

Po realizácii verejného obstarávania a jeho verifikácii bola podpísaná zmluva s firmou Gecom.  Práce boli realizované od účinnosti zmluvy  12.6.2019 do 13.11.2019. Skúšobná prevádzka siete Wifi pre teba bežala do 31.12.2019. Boli realizované simulácie pokrytia siete ako aj meranie skutočného pokrytia. Exteriérové prístupové body sprístupňujú voľnú wifi sieť na Námestí slobody a na Námestí osloboditeľov. Súčasťou siete je aj pokrytie foyer v 3 verejne prístupných budovách - na prízemí vstupnej haly v budove Okresného úradu a Mestského úradu na Námestí slobody 1, na 1. poschodí pred sobášnou sálou v budove Mestského úradu na Námestí osloboditeľov 30 a vo foyer na prízemí v budove Mestského kultúrneho strediska pred kinom Centrum na Námestí osloboditeľov 25.

Od 1.1.2020 beží ostrá prevádzka siete. Mesto sieť Wifi pre teba prevádzkuje v súlade s platnými predpismi.

Obrázok stálej tabule