Rekonštrukcia III.ZŠ na ulici Moskovskej

Cieľ projektu

Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom prístavby a rekonštrukcie. Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdel. procesu pre žiakov i pedag. zamestnancov; odstrániť dvojzmennosť výučby, zabezpečiť zlepšenie podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie, ktoré má vplyv na zdravie a žiacky výkon. Odstrániť negatívne vplyvy prostredia na pedag. proces, výrazne zlepšiť hospodárnosť a prevádzku budov, šetriť jej rozpočtové náklady v budúcnosti.

  • Zníženie energetickej náročnosti budov školy zateplením a výmenou otvorových konštrukcií
  • Rozšírenie výučbových priestorov a odstránenie dvojzmenného vyučovania prístavbou budovy
  • Odstránenie bariér budovy, rekonštrukcia hygienických zariadení, ich povýšenie na európsky štandard
  • Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu komplexnou rekonštrukciou zariadenia a dovybavením IKT
Logo ROP

Európsky fond regionálneho rozvoja - investícia do vašej budúcnosti

Identifikácia projektu

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania

Výzva: ROP-1.1-2014/01

Podané: 18.11.2014

Schválené: 20.8.2014

Schválený NFP: 1 494 848,00 €

Obdobie realizácie: január 2015 - november 2015

Realizácia projektu

Všetky verejné obstarávania boli ukončené a verifikované na SORO. Dodávateľom stavebných prác na základe verejného obstarávania je ;AVA stav s.r.o. Galanta, dodávateľmi zariadenia a vybavenia na základe súťaží realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska sú: Servis Line s.r.o. Nové Zámky, ALEX s.r.o. Komárno, jump in! s.r.o. Bratislava.

Stavenisko bolo odovzdané 2.7.2015.

Fotodokumentácia projektu