Športuj a nefetuj

Identifikácia projektu

Grantový systém: Dotácia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na rok 2011
Schválená dotácia: 10 000 €
Spolufinancovanie mesta: 920 €

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Za obsah tohto projektu je výlučne zodpovedné Mesto Michalovce

 

Cieľ projektu: Obsahom projektu je vybudovať športové multifunkčné ihrisko, dať ľuďom z marginalizovanej komunity možnosti na rozvoj, viesť ich k zmysluplnému tráveniu voľného času a tak predchádzať nežiaducim návykom a asociálnemu správaniu. Nasmerovať ich činnosť na rozvoj športových zručností a predchádzať tým kriminálnym a iným nežiaducim javom ako je fetovanie a užívanie iných omamných látok. Ihrisko bude využiteľné pre futbal, volejbal, nohejbal, basketbal či iné pohybové aktivity.

Realizácia projektu

Fotodokmentácia z výstavby a finálnej úprava ihriska: