Vytvorenie cyklotrás I.

Program: Grantový program Municipality
Donor: Nadácie SPP a Eustreamu
Schválená dotácia: 6 000 €
Spolufinancovanie mesta: 3 498,14 €

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream

Ciele projektu

Cieľom projektu je integrácia cyklistov v premávke na pozemných komunikáciách, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti. Zvýšenie podielu cyklistov v cestnej premávke, súčasne aj ochrana životného prostredia pred škodlivými emisiami z automobilov.

Vychádzajúc z tejto skutočnosti sa mesto Michalovce rozhodlo vytvoriť cyklistický okruh ulíc s najfrekventovanejším výskytom cyklistov, prepojiť prostredníctvom cyklotrás Železničnú a autobusovú stanicu s centrom mesta v dvoch trasách: Trasa "A" - Štefánikova - Humenská ul., Trasa "B" - ul. Masarykova - prof. Hlaváča. Na vytvorenie časti trasy "A" mesto Michalovce využilo finančný príspevok nadácie SPP, 

Realizácia projektu:

  • Realizácia verejného obstarávania na základe výkazu výmer určeného spôsobilou osobou a po posúdení dopravným oddelením PZ v Michalobvciach - 9.5.2013
  • Podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom - zmluva č. 455/2013 dňa 4.6.2013
  • Publicita projektu - článok v dovojtýždenníku Michalovčan č.8/2013 a reportáž v televízii Mistral
  • Realizácia stavebných prác  - od.1.8.2013 do 30.9.2013
  • Ukončenie projektu - 10.10.2013

Fotodokumentácia cyklotrasy