O projekte

Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec


Program: Terra Incognita
Podané: 28.01.2016
Schválené: 12.04.2016
Schválená dotácia: 4 800 €
Výška spolufinancovania mesta: 680 €
Partneri projektu:
     Zemplínske múzeum
     Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je sprístupniť život a dielo osobností z histórie mesta Michalovce širokej verejnosti. Zabezpečiť šírenie informácií z histórie mesta novými atraktívnymi metódami propagácie, zvýšiť informovanosť o histórii mesta, zvýšiť konkurencieschopnosť mesta prostredníctvom využitia jeho potenciálu v cestovnom ruchu.

Špecifické ciele projektu

  • Sprístupniť informácie o najväčších osobnostiach z histórie mesta – Albert z Michaloviec a T.J. Mousson, zvýšiť kultúrno – historické povedomie obyvateľov a návštevníkov mesta.
  • Vytvoriť galériu v exteriéri s umeleckou expozíciou s historicko - kultúrnym obsahom o vybraných osobnostiach z histórie mesta.
  • Zvýšiť atraktivitu mesta pre obyvateľov,  turistov a návštevníkov mesta.

Partner projektu - Zemplínske múzeum

Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré od roku 1957 sídli v bývalom sídle šľachtickej rodiny Sztáray, už takmer 60 rokov plní svoje nezastupiteľné poslanie v edukačnej, osvetovej i kultúrnej oblasti a obohacuje tak duševné bohatstvo nielen stálych obyvateľov mesta a jeho susedstva, ale aj početných návštevníkov regiónu. Pre Zemplínske múzeum a mesto Michalovce sú kľúčovými osobnosťami z hľadiska ich významu dvaja členovia grófskeho Sztáray, maliar Zemplína T. J. Mousson a stredoveký šľachtiv Albert z Michaloviec.

Albert z Michaloviec

Predstavitelia šľachtických rodov zohrávali v dejinách nášho regiónu veľmi významnú úlohu. Dôležité postavenie v našom regióne mala v období stredoveku rodina šľachticov z Michaloviec (Nagymihályovcov). Azda najvýznamnejším predstaviteľom spomínaného rodu bol Albert z Michaloviec (alebo aj Albert Užský či Albert Viniansky)  - v stredoveku jedna z najvýznamnejšia osobnosť Michaloviec ale aj celého Zemplína.

Teodor Jozef Mousson

Teodor Jozef Mousson maliar a umelec, spojil 33 rokov svojho života s Michalovcami. Dokonca získal prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu". Bol jedným z prvých maliarov, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval Zemplínu. Bol jeho zanieteným obdivovateľom. Jeho pôsobenie v Michalovciach je úzko späté s grófskou rodinou Sztáray, ktorí mu zdarma prenajali vilu na Hrádku a boli obdivovateľmi jeho tvorby.

Irma a Imrich Sztáray

Rod Sztáray je šľachtický rod, ktorý sa od 18. storočia spája s miestami nášho regiónu a kaštieľom, v ktorom múzeum sídli. K navýznamnejším osobnostiam patrili Imrich Sztáray (1698-1769) a Irma Sztárayová.


Projekt Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec

je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita