Priamy predaj: novovytvorené pozemky C-KN p.č. 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7, 1783/9 1783/10, 1783/11 a 1783/12

Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorené pozemky C-KN, parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m21783/7 o výmere 12 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2 a 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

19. 1. 2018 12:43