O projekte / About the project

 

Názov projektu: 
Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Akronym projektu: PARK4U
Identifikácia projektu  SKHU/1902/1.1/057
Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Prioritná os1. Príroda a kultúra
Hlavný cieľ: 
Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
Hlavný prijímateľ: Mesto Michalovce

Financovanie projektu
Celkové náklady projektu: 1 197 656,00 EUR
Z toho prostriedky EÚ: 1 018 007,60 EUR
   Pre Michalovce: 536 051,65 EUR
   Pre Sátoraljaújhely: 481 955,95 EUR
Financovanie zo štátneho rozpočtu SR resp. HU:
   Pre Michalovce: 63 064,90 EUR
   Pre Sátoraljaújhely: 56 700,70 EUR
Vlastné spolufinancovanie:
  Michalovce: 31 532,45 EUR
  Sátoraljaújhely: 28 350,35 EUR

Trvanie projektu: Október 2020 – Máj 2022

Partneri projektu

  • Mesto Michalovce, Slovensko – vedúci partner projektu
  • Mesto Sátoraljaújhely, Maďarsko - partner projektu

Web stránka: https://www.skhu.eu 

Name  of project: 
Revitalization of Kerta and Szépahalom park

Project acronym: PARK4U
Reference number: SKHU/1902/1.1/057
ProgramInterreg V – A Slovakia – Hungary Cooperation Programme 
Priority axis: 1. Nature & Culture
Main goal: 
Protection of natural and cultural heritage
Lead beneficiary: Town of Michalovce

Project financing
The total cost of the project: 1 197 656.00 EUR
Of which the resources EÚ: 1 018 007,60 EUR
   For Michalovce: 536 051,65 EUR
   For Sátoraljaújhely: 481 955,95 EUR
Financing from the state budget of Slovakia and Hungary:
   For Michalovce: 63 064,90 EUR
   For Sátoraljaújhely: 56 700,70 EUR
Own co-financing:
  Michalovce: 31 532,45 EUR
  Sátoraljaújhely: 28 350,35 EUR

Project duration: October 2020 –  May 2022

Project partners

  • Town of Michalovce, Slovakia – lead partner of the project
  • Municipality of Sátoraljaújhely, Hungary - partner of the project

Web site: https://www.skhu.eu 

Logo SKHU

O projekte

Výhody spolupráce sú posilnenie a podpora susedských vzťahov a ochrana prírodného dedičstva pre budúce generácie. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. Revitalizácia parkov pozostávajúca najmä z výsadieb a ošetrenia stromov, obnovy drobnej parkovej architektúry a chodníkovej siete.  Výsadba vegetácie je dôležitá z hľadiska ekológie a ochrany biodeverzity prírody. Úlohou obnovy tejto historickej zelene je zachovávať  prírodné dedičstvo a ponechávať ho v čo najpôvodnejšom stave, aby slúžilo aj pre nasledujúce generácie. Užívateľmi projektu budú všetky cieľové skupiny obyvateľov miest, návštevníkov miest, turisti.

Project overview

The benefits of cooperation are the strengthening and promotion of neighborly relations and the protection of the natural heritage for future generations. The project is aimed at the nature park Kerta in the Town Michalovce and the park Széphalom in the part of town Satoraljaújhely. Both parks urgently need revitalization in terms of greenery and trees in terms of composition and health, and at the same time in order to preserve its significant historical value. Parks revitalization, consisting mainly of planting and trees care, restoration of small park architecture and pavement network. Planting vegetation is important from the point of view of ecology and protection of biodiversity of nature. The task of restoring this historic greenery is to preserve the natural heritage and keep it in the most original state possible, so that it will serve for future generations. All target groups of towns’ residents, towns’ visitors, and tourists will be the users of the project. 

O parku Kerta

Vznik parku Kerta je spájaný s významný rodom Sztárayovcov, ktorí vlastnili michalovský kaštieľ ( dnes  Zemplínske múzeum). Ku kaštieľu postupne počas 18. a 19. storočia pribudli rozsiahle záhrady a parky. Vpravo od centrálneho kaštieľa bol postavený park, dnešná Kerta, a vľavo vysadený ovocný sad. Priestor pred kaštieľom bol riešený ako rozľahlý dvor. V roku 1867 prišiel na pozvanie Antona Sztáraya známy francúzsky odborník na botaniku a záhradník Ján Garnier, ktorý sa zaslúžil o významnú zmenu parkovej úpravy v okolí kaštieľa. 

 

About Kerta Park

The origin of the Kerta Park relates to the important Sztáray family, who owned the Michalovce´s manor house (today the Zemplin Museum). Extensive gardens and parks were gradually added to the manor during the 18th and 19th centuries. To the right of the central manor house was built a park, today's Kerta, and on the left a planted orchard. The space in front of the manor house was designed as a large courtyard. In 1867, at the invitation of Anton Sztáray, the well-known French expert on botany and gardener Jan Garnier came, who contributed to a significant change in the landscaping around the manor.


Mapa parku

 

O parku Széphalom

Park Széphalom leží severne od mesta Sátoraljaújhely a je spájaný s významným jazykovedcom Ferencom Kazinczkym (1759 – 1831). V parku je jeho hrobka, ktorá pravidelne láka množstvo návštevníkov. Neďaleko je moderné Múzeum maďarského jazyka. Pamiatkový park patriaci k mauzóleu je prírodná rezervácia s rozmanitým druhom rastlín, ktorý rovnako láka návštevníkom oddýchnuť si a pokochať sa okolitou krásou.
 
About Széphalom Park
 
Széphalom Park is located north of the town of Sátoraljaújhely and is associated with the important linguist Ferenc Kazinczky (1759 - 1831). In the park is his tomb, which regularly attracts many visitors. The modern Hungarian Language Museum is nearby. The monument park belonging to the mausoleum is a nature reserve with a diverse species of plants, which also attracts visitors to relax and enjoy the surrounding beauty.
Mapa parku

 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Erópskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

 

 

 

 

Partner

 

 

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

 
 

The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.