Spúšťame digitalizáciu nádob na komunálny odpad
27. 4. 2023

Mesto Michalovce začína od 8. mája digitalizovať odpadové nádoby. Na nádoby sa umiestnia RFID štítky a následná pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby pre zbieranie ďalších kritických dát potrebných pre efektívnejšie nastavenie systému zberu odpadu. Pasportizácia bude realizovaná v rámci projektu „Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce“, ktorý pozostáva z viacerých aktivít.

V priebehu mája bude mesto zabezpečovať pasportizáciu a označovanie nádob na komunálny odpad unikátnymi RFID štítkami, čím zabezpečíme ich trvácnu identifikáciu, pričom následná technológia bude automaticky zaznamenávať všetky aktivity realizované v priebehu zvozu. Pasportizovať budeme smetné nádoby pri rodinných domoch na všetkých uliciach mesta a ako i tie na kontajnerových stojiskách pri bytových domoch na jednotlivých sídliskách. Pasportizácia bude prebiehať v deň vývozu komunálneho odpadu, na každú nádobu bude umiestnený RDIF čip, ktorý obsahuje evidenčné číslo nádoby a taktiež QR kód s adresou, kde si občan bude môcť neskôr pozrieť svoje údaje o množstve vyprodukovaného odpadu. Tieto informácie budú pre Michalovčanov dostupné v ďalšej fáze projektu a prístup k údajom bude samozrejme autorizovaný.

Projektu Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce pozostáva z viacerých aktivít. Jednou z nich je aj systém automatického adresného váženia s názvom Manažment odvozu odpadu, ktorý vytvorí presnú evidenciu množstva odpadu jednotlivých domácností, priradí domácnosť k zbernej nádobe a zároveň zabezpečí zdokumentovanie procesu vývozu odpadu, resp. samotnej obsluhy nádoby prostredníctvom video výstupu. Vďaka váženiu nádob pri každom vysýpaní nádoby bude možné presne spočítať, koľko komunálneho odpadu vyprodukovala konkrétna domácnosť za zvolené obdobie. Mesto získa podrobné informácie, ktoré budú v budúcnosti dôležité pri zavádzaní progresívneho systému platenia za vyprodukovaný odpad ako i pri automatickom vybavovaní reklamácií občanov.

RFID čip slúži na jednoznačnú identifikáciu množstva odpadu pomocou váh inštalovaných na zberovom vozidle. To znamená, že odpad zo zbernej nádoby  bude adresne priradený k domácnosti (poplatníkovi), ktorá odpad vyprodukovala. Na zberovom vozidle sú súčasne nainštalované kamery, ktoré zaznamenávajú proces vysýpania odpadu - na videozázname bude zdokumentovaný výsyp každej jednej nádoby. Súčasťou videozáznamu bude napríklad aj situácia ak občan nevyberie nádobu pred bránu ešte pred príchodom zberového vozidla. 

Žiadame našich občanov, aby počas mája - v deň, keď prebieha v mieste ich bydliska zber komunálneho odpadu, ponechali svoju nádobu/nádoby na komunálny odpad počas celého dňa pred bránou svojej nehnuteľnosti, aby na nádobu mohol byť pripevnený RFID čip.

Upozorňujeme, že po ukončení pasportizácie bude odpad vyvážaný už len z nádob, ktoré majú RFID čip.

RFID číp

Prostredníctvom zavedenie digitalizácie v tejto oblasti chceme vytvoriť efektívny a hospodárny odpadový systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými na území mesta.

Naším cieľom je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov. Každá zberná nádoba v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zaznamenaný jej výsyp a toto všetko umožní zefektívniť správu odpadu v našom meste a zlepšiť kvalitu tejto služby pre našich občanov.

 

Prečítajte si viac o projekte Moderné technológie - Smart city - Mesto Michalovce

 

EU           MinDAVSR   Urad podpredsedu vlady SR

Projekt  "Moderné technológie – Smart city – Mesto Michalovce" je spolufinancovaný Európskou úniou