ÚTULOK v Baškovciach

Popis

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

    a) Poskytuje:
1. ubytovanie na určitý čas
2. sociálne poradenstvo
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
4. pracovná terapia
5. nevyhnutné ošatenie a obuv
   b) Utvárajú sa podmienky na:
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
4. záujmovú činnosť.

Útulok je prispôsobený pre bývanie a potreby rodín s deťmi alebo jednotlivcov s dieťaťom, z tohto dôvodu pri prijímaní do zariadenia uprednostňujeme túto cieľovú skupinu.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.78304995060916 / E 22.20371821548315