Stredná zdravotnícka škola

Popis

Dejiny Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa začali písať v roku 1949.

staraRozvoj zdravotníctva po roku 1945 si vyžiadal potrebu výchovy nižších a stredných zdravotníckych pracovníkov pre prácu v lôžkových a ambulantných zariadeniach. Tak vzniká v r. 1949 Vyššia škola sociálna a zdravotná v Michalovciach.

Nadviazala na dvojročnú ošetrovateľskú školu, ktorú viedol MUDr. Štefan Kukura a Mária Zbojanová. Štúdium bolo trojročné s maturitou. Už v prvých rokoch sa zmenil názov školy na Zdravotnícka škola Michalovce.

V škole boli otvorené základné klinické odbory: zdravotná sestra (ZS), detská sestra (DS) a pôrodná asistentka.

Od školského roka 1958/59 došlo k zmene vo vedení školy, riaditeľom sa stáva Ing. Pavol Silanič (vo funkcii až do r. 1976). V školskom roku 1961/62 bola škola premenovaná na Strednú zdravotnícku školu so štvorročným štúdiom, ktorá sa stáva rovnocennou všetkým stredným školám. Hospodárske zabezpečenie školy bolo v kompetencii OÚNZ.

Od školského roka 1973/74 riadiacu úlohu a metodické vedenie preberá stredná zdravotnícka škola v sídle kraja - Krajská zdravotnícka škola v Košiciach. Hospodárske zabezpečenie a riadenie školy garantuje KÚNZ Košice. Na škole boli v tomto období 3 odbory - zdravotná a detská sestra - štvorročné štúdium a ženská sestra ako pomaturitné dvojročné štúdium.

V školskom roku 1976/77 nastupuje do funkcie riaditeľa školy PhDr. Michal Suchý. Do výchovno-vyučovacieho procesu preniká modernizácia, využívanie didaktickej techniky. Zriaďovaniu odborných učební bráni nedostatok priestorov. Budova školy na Ulici kpt. Nálepku sa ukazuje ako nevyhovujúca, SZŠ prekonáva veľké priestorové problémy.

Súčasná budova školyZ uvedeného dôvodu mesto umožnilo jej presťahovanie do terajšej budovy na Ulici Masarykovej. Škola tým získala vyhovujúce učebné priestory, ktoré boli postupne vybavené modernou audiovizuálnou technikou. Napríklad pre výučbu predmetov vzťahujúcich sa na ošetrovateľskú starostlivosť chorých sú k dispozícii 4 odborné učebne so špeciálnym vybavením. Škola má odbornú učebňu pre výučbu somatológie, jazykovú učebňu, učebňu so zvláštnym laboratórnym vybavením pre chémiu a fyziku, priestrannú a veľmi dobre zariadenú telocvičňu a pod.

V roku 1990 do funkcie riaditeľa školy nastupuje Mgr. Milan Olajec. Od roku 1991 má škola právnu subjektivitu, dochádza k renovácii niektorých priestorov - interiéru, aj exteriéru. Stredná zdravotnícka škola Michalovce sa zaradila medzi prvé na Slovensku, ktorej absolventky diaľkovou formou ukončili štúdium diplomovanej psychiatrickej sestry. V roku 1996 bo opäť aktivovaný 1. ročník diplomovanej všeobecnej sestry a o rok ďalší s počtom 61 absolventov.

V školskom roku 1999/2000 do funkcie riaditeľky školy nastupuje PhDr. Darina Wiczmándyová.

V apríli roku 2002 prechádza škola delimitačným procesom.

V januári 2004 je menovaný do funkcie riaditeľa školy RNDr. Dušan Žaludko. V školskom roku 2004/2005 sú otvorené tri triedy denného štúdia odboru zdravotnícky asistent. V školskom roku 2005/2006 do denného štúdia pribudol nový študijný odbor - masér (štvorročné s maturitou) a študijný odbor zdravotnícky asistent pre diaľkové štúdium popri zamestnaní (dvojročné s maturitou). V školskom roku 2006/2007 pribudlo v areáli školy multifunkčné ihrisko. V školskom roku 2007/2008 pribudol nový študijný odbor - zdravotnícky záchranár pre diaľkové štúdium popri zamestnaní.

Vyhľadať trasu >>

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7567615 / E 21.90869299999997