Spojená ZŠ internátna, Ul. školská

Popis

Hlavným cieľom a zmyslom vzdelávania dieťaťa v špeciálnej škole je rozvíjanie jeho individuality, pozitívneho sebahodnotenia a celkovej nezávislosti jedinca.

Ako učíme

Vzdelávací proces prebieha pod vedením špeciálneho pedagóga, ktorý používaním vhodných edukačných metód venuje pozornosť všetkým žiakom.

Počet žiakov v triedach je výrazne nižší ako na bežných základných školách, čo zefektívňuje a dynamizuje vyučovací proces. Škola je vybavená technicko–materiálnymi potrebami a pomôckami (špeciálne učebnice, kompenzačné pomôcky, interaktívne tabule, diktafón, počítač, výučbové programy, korekcia gramatiky v počítači, gramatické tabuľky.)

Žiaci rozvíjajú svoje zručnosti v drevárskej dielni, v dielni pre prácu s kovom, v dielni pre šitie a drobné domáce práce, kuchynke. Žiakmi veľmi obľúbená je aj počítačová miestnosť.


Naši žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych vystúpeniach tancom a spevom (Srdce ako dar, Straňančan a i.), výtvarnými prácami, športom.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.76025780000001 / E 21.932934799999998