Prepravná služba - Mobilites, n.o.

Staničná 1724/2
071 01 Michalovce


Deň Doobeda Poobede
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Popis

Sociálna služba sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak sa mu neposkytuje kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla;
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje
poskytovateľovi tejto sociálnej služby :
a)    posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
        kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného
        predpisu,
b)    v prípade nepriaznivého stavu fyzickej osoby je prepravná služba poskytovaná na základe   
        potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento  druh sociálnej služby.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7491479 / E 21.900258000000008