Pranie a žehlenie

Popis

Michalovský domov seniorov
Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
Telefón: +421 56 642 03 12

Mesto Michalovce poskytuje službu: pranie a žehlenie bielizne a šatstva, ako dobrovoľnú sociálnu  výpomoc, pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.

Služba pranie a žehlenie bielizne a šatstva pre dôchodcov a určené skupiny občanov sa poskytuje   fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré:
       a) dovŕšili dôchodkový vek a sú poberateľmi starobného dôchodku,
       b) majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukážu
            rozhodnutím príslušného orgánu,
       c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
            potrieb.  (základné životné potreby sú ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv
            a nevyhnutná základná osobná hygiena).

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75466660000001 / E 21.92361559999995