IV. ZŠ, Komenského

Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Profil školy

Základná škola, J.A.Komenského 1, existuje od roku 1973. V roku 1985 boli na škole zriadené športové triedy so zameraním na atletiku, ktoré sú úspešné až dodnes. Od roku 1999 pri škole pracuje Školské stredisko džuda. Učitelia na našej škole sú plne kvalifikovaní pre vyučovanie v každom predmete. Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk. Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme zavádzanie všetkých nových technológií do vyučovacieho procesu a do tohto procesu zapájame aj vyučujúcich. Škola sa aktívne zapája do mnohých súťaží a olympiád.
 
Sme zapojení do týchto projektov:

  • Zdravá škola- škola podporujúca zdravie
  • Európa škole
  • Zdravá výživa pre zdravé srdce
  • Infovek
  • Otvorená škola

Na našej škole pracujú rôzne záujmové útvary, ktoré riadia naši skúsení učitelia. Žiakov  pravidelne zapájame do kultúrnych a voľnočasových aktivít. Tieto aktivity sú zamerané na viaceré druhy šporu ako: volejbal, futbal, basketbal a turistiku. Na tieto účely nám slúži 1 z najlepších športových areálov v Košickom kraji. Pozornosť učiteľov sa sústreďuje na prácu s talentovanými žiakmi, ktorí reprezentujú školu na rôznych kultúrnych vystúpeniach vrámci mesta a kraja. Pravidelne zabezpečujeme program pre dôchodcov, zúčastňujeme sa mestskej akadémie základných škôl, organizujeme školské besiedky.

Kluby, ktoré pôsobia pri škole organizujú spolu so školou rôzne súťaže, od okresnej, krajskej až po Majstrovstvá Slovenska. Škola organizovala a chce organizovať športovo zábavné popoludnia pre širokú verejnosť ako sú Deň Južanov, športové súťaže v atletike a v netradičných športoch pre obyvateľov sídliska Juh. V priebehu svojej existencie si škola urobila dobré meno nielen v rámci mesta, okresu, kraja, Slovenska, ale aj v medzinárodnom meradle. Potvrdzujú to aj výsledky našich žiakov, v ktorých sa odzrkadľuje kvalitná práca našich učiteľov. 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.749058302127615 / E 21.912804176721238