Gréckokatolícky Chrám sv. Ducha z rokov 1934 - 1935, postavený v neobyzantskom slohu

Masarykova 1951/37
07101 Michalovce


Popis

Základy kláštora redemptoristov začali kopať v septembri 1930, posviacka základného kameňa kláštora sa uskutočnila 12. októbra 1930, stavebné práce boli ukončené v roku 1931 (zrealizovala ich stavebná firma Rozhon). V rokoch 1934 – 1935 firma michalovského staviteľa Juraja Byrtusa vybudovala samotný Chrám Zoslania sv. Ducha v neobyzantskom slohu.
Úsilím všetkých zainteresovaných strán bol chrám za niečo viac ako rok dokončený, posviacku vykonal biskup Alexander Stojka dňa 29. septembra 1935. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 50 kňazov a asi 15 000 veriacich. Do nového chrámu boli následne prenesené všetky obrazy a ikony z kláštornej kaplnky. Rozpísanie nových ikon bolo zverené užhorodskému maliarovi Jozefovi Bokšaymu, návrh architektúry ikonostasu, baldachýnu nad prestolom, kazateľnice a žertvenika vyhotovil Vladimír Sičinský. Interiér chrámu sa zariaďoval postupne.
Po zásahu štátnej moci do cirkevných pomerov patril chrám v rokoch 1950 – 1990 pravoslávnej cirkvi (stal sa katedrálou, zasvätenou sv. Trojici). V rokoch 1986 – 1988 v interiéri pribudli nástenné ikony v nadživotnej veľkosti, ktoré rozpísali ikonopisci zo Sovietskeho zväzu (pomáhali im tiež dvaja slovenskí bohoslovci).
V súčasnosti kláštor i chrám opäť patria pôvodným majiteľom – redemptoristom.
Pred niekoľkými rokmi boli do bočného oltára v chráme slávnostne uložené pozostatky blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Pri chráme stojí zvonica, v ktorej sú umiestnené 3 zvony (posvätili ich v 30. rokoch 20. storočia).
Chrám bol 27. mája 2012 slávnostne vyhlásený za Baziliku minor.

Panoráma 360°

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75507 / E 21.9053277