Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, pobočka Michalovce

Masarykova 1936/9
071 01 Michalovce


Popis

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach je vedecko-pedagogickým pracoviskom pripravujúcim budúcich ekonómov pre podniky, firmy a inštitúcie ako i štátnu správu.

Pri tvorbe profilu fakulty a v jej rámci študijného odboru sa vychádzalo predovšetkým z potrieb hospodárskej praxe, ktorá si vyžaduje nielen vysoko kvalifikovaných, ale aj flexibilných a samostatne mysliacich odborníkov, schopných zaujať svoje miesta v pomerne širokej škále ekonomických aktivít. Osobitnú pozornosť v tomto smere venuje fakulta profilácii zameranej na marketing a manažment v podnikovej i mimopodnikovej sfére.

Aby bolo možné tieto ciele efektívne dosahovať, je im prispôsobená organizácia i formy vzdelávania.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7585539 / E 21.911127999999962