Slovakgeodetics

Popis

Hlavným predmetom služieb firmy je geodetická činnosť. Poskytujeme služby v oblasti vyhotovovania podkladov projektovej dokumentácie( polohopis a výškopis), vyhotovovania geometrických plánov na rôzne účely, digitalizácie máp, vytyčovania stavieb, inžinierských sietí a hraníc pozemkov, porealizačného zamerania a mnoho ďalších geodetických a kartografických prác podľa požiadavky zákazníka. Pôsobnosť nie je obmedzená na okolie sídla firmy, prispôsobujeme sa zákazníkom a ich potrebám. ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU ÚZEMIA NIVELÁCIA VYTYČOVANIE STAVIEB VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV POREALIZAČNÉ ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ GEOMETRICKÉ PLÁNY KONTROLNÉ MERANIA GRAFICKÁ IDENTIFIKÁCIA PARCIEL DIGITALIZÁCIA MÁP KARTOGRAFICKÉ PRÁCE GIS Ďalšie geodetické práce podľa požiadavky zákazníka