Aktivity projektu Thru-Art / Activities of the Thru-Art project

 

 Vytvorenie mestských galérií a Turistických informačných centier

 • Rekonštrukcia, vybavenie a zariadenie nevhodne využitej kultúrnej pamiatky “Zlatý býk” pre potreby mestskej galérie a TIC
 • Vybavenie a zariadenie kultúrnej pamiatky „Sovie hniezdo“ pre potrebymestskej galérie a TIC


Zlatý býk / The Golden Bull
 

Realizácia cezhraničných podujatí v oblasti umenia a kultúry

 • Realizácia cezhraničných výstav umenia
 • Realizácia cezhraničných tvorivých dielní
 • Realizácia medzinárodných plenérov – maliarskych a sochárskych sympózií

Creation of municipal galleries and tourist information centers

 • Reconstruction, furnishing and equipping of the inappropriately used cultural monument “The Golden Bull” for the needs of a municipal gallery and tourist information centre 
 • Furnishing and equipping of the cultural monument “The Owl’s Nest” for the needs of a municipal gallery and tourist information centre 


Sovie hniezdo / The Owl’s Nest
 

Realization of events in the field of culture 

 • Implementation of cross-border art exhibitions 
 • Realization of cross-border creative workshops 
 • Implementation of international plein-air painting and sculpture symposia 

 

Inovatívne informačné kanály a produkty  cestovného ruchu

 • Vývoj a nasadenie smart mobilnej aplikácie

 • Vytvorenie filmového dokumentu "História  a súčasnosť spoločného regiónu"

 • Vytvorenie turistických sprievodcov komplexných balíkov služieb

Innovative informative channels and tourism products

 • Development and launch of a mobile smart app

 • Creation of the documentary film "The History and Present of the Common Region" 

 • Creation of travel guides for complex service packages 

The project is co-financed by the European Union
 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

 

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie
The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation

Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union