Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Identifikácia projektu:

Program: Dotačný systém MV SR - dotácia splnomocnenca vlády pre MRK
Dátum schválenia projektu: 22.05.2019
Doba realizácie projektu: 1.7.2019 - 31.12.2019
Schválená dotácia: 2 000 €

Zmluva o NFP

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je komunitný rozvoj v rómskej osade na Ulici mlynskej, dosiahnutie zmeny postoja rómov v snahe riešiť svoju vlastnú situáciu, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Podieľanie sa samosprávy na riešení problémov rómskej komunity prostredníctvom vytvárania príležitostí aktívneho zapojenia sa do procesu začleňovania.

Špecifický cieľ: Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce. 

Mesto Michalovce projektom žiada finančné prostriedky na zabezpečenie neformálneho vzdelávania a nácvik praktických zručností pre príslušníkov MRK komunity Ulice mlynskej v rámci činnosti komunitného centra. Zámerom projektu je realizácia kurzov šitia, výučba potrebných zručností a spôsobilostí  pre nácvik pracovných návykov ako základnej podmienky uplatnenia na trhu práce. Výstupom projektu budú vytvorené výrobky,  získané zručnosti u ľudí z komunity, motivácia k vytvoreniu ďalších výrobkov a využívania textilného odpadu, motivácia vytvárať a vyrábať výrobky aj pre iných, naštartované pracovné návyky u účastníkov projektu.

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú ľudia z komunity ulice Mlynskej, mladiství, žiaci posledných ročníkov ZŠ, najmä ZŠ Moskovská.

 

Realizácia projektu:

Áktivity sa budú realizovať po podpise dotačnej zmluvy.