Schválené a bežiace projekty

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ 

 Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je prepojiť sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu. Prepojením sídliska Stráňany novou cyklotrasou súčasne vytvoriť prepojenie nového mestského cintorína s centrom a zvyšnou časťou mesta.

NP Komunitná práca

Mesto Michalovce realizuje komunitnú prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci národného projektu komunitnej práce v mestách a obciach MRK I

NP Terénna sociálna práca

Mesto Michalovce realizuje terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

Výstavba komunitného centra

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie.

Zemplínska cyklomagistrála

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji...

Rozšírenie kamerového systému

V rámci projektu, financovanom MV SR, budú dve nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí...

Inovatívne informačné produkty

Rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni...