Schválené a bežiace projekty

Podpora predprimárneho vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to prostredníctvom vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a na základe práce s rodinou.

V škôlke ekologicky 

Obsahom projektu je financovanie energeticky úsporných opatrení – nákup úsporných LED trubíc do neónových svietidiel v priestoroch Materskej školy na Masarykovej 30 v Michalovciach.

Detské ihrisko Okružná 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh - OKružná ulica, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Sadnite si a pripojte sa

Cieľom projektu je vytvoriť otvorené miesto „smart pomoci“ pre širokú komunitu, obyvateľov a návštevníkov mesta na Námestí slobody, inštalovať inteligentnú sebestačnú lavičku so solárnymi panelmi, s možnosťou dobíjania mobilných telefónov, tabletov, notebookov, s „hotspotom“ – wifi pripojením do siete internet

Rekonštrukcia MŠ Vajanského

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy.

Učebňa chémie na ZŠ P. Horova

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Detské ihrisko Špitálska - Murgašova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ 

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je prepojiť sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu. Prepojením sídliska Stráňany novou cyklotrasou súčasne vytvoriť prepojenie nového mestského cintorína s centrom a zvyšnou časťou mesta.

NP Komunitná práca

Mesto Michalovce realizuje komunitnú prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci národného projektu komunitnej práce v mestách a obciach MRK I

NP Terénna sociálna práca

Mesto Michalovce realizuje terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

Výstavba komunitného centra

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie.

Zemplínska cyklomagistrála

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji...

Rozšírenie kamerového systému

V rámci projektu, financovanom MV SR, budú dve nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí...

Inovatívne informačné produkty

Rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni...