Zvýšenie bezpečnosti v meste Michalovce prostredníctvom digitálnych kamier

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2014
Schválená dotácia:  9 000 €
Spolufinancovanie mesta: 10 000 € 

    
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality a Obvodného úradu v Košiciach

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti  prostredníctvom kamerového systému  na území mesta v obytných  zónach a problémových lokalitách. Špecificky je orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany. Cieľom je taktiež zintenzívnenie účinnosti boja s kriminalitou, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť,  zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.

V súčasnosti chceme riešiť problém zvýšenia bezpečnosti systémom inštalácie ďalších 3 IP kamier na ďalších rizikových a vytypovaných miestach v rámci mesta s následnou analýzou  a vyhodnocovaním obrazu  na zariadeniach MsP.  V rámci projektu budú tri nové kamery umiestnené na Moskovskej ulici, sídlisku Stráňany na ulici Nad Laborcom a na Komenského ulici v blízkosti dvoch základných škôl, obrazový signál z kamier bude pripojený na monitorovacie oddelenie Mestskej polície. Súčasne budú v centre vymenené dve nefunkčné analógové kamery za digitálne a posilní sa aj vybavenie oddelenia MsP ďalším monitorom a ovládacím zariadením.  

Realizácia projektu

V problémových vytipovaných lokalitách boli umiestnené 3 výkonné IP kamery a prostredníctvom optického kanála privedený do centrály mestského monitorovacieho kamerového systému.  Kamery boli umiestnené na Moskovskej ulici v lokalite základnej školy a nákupného strediska, v lokalite sídliska Stráňany v okolí nákupného strediska  na Ulici nad Laborcom a na ullici J Matušku v blízskosti IV. a VI. základnej školy a materskej školy. Ďalšie dve zastaralé analógové kamery, vykazujúce výpadky signálu s nemožnosťou ich ovládania boli nahradené IP kamerami na Námestí osloboditeľov. V priestoroch MsP bol zakúpený nový monitor pre sledovanie obrazu. Mestkí policajti prostredníctvom centralizovaného ovládania kamier  monitorujú priestor 24 hodín denne.

Skúšobná prevádzka  bude prebiehať v mesiacoch júl - august 2015, ostrá prevádzka začne od 1.9.2015. Veríme, že kamery eliminujú prejavy vandalizmu, krádeže a nežiadúce javy vo vybraných lokalitách mesta a prispejú k zvýšeniu bezpečnosti v našom meste.