Rekonštrukcia MŠ Vajanského
www.europa.eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/


 

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Ul. S. H. Vajanského 5 v Michalovciach
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Podané:  21.6.2017  Schválené:  14.11.2017
Schválený NFP: 681 754,99 €
Predpokladaný začiatok: august 2018
Predpokladaný koniec: júl 2019

Cieľ a zámer projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy. Obnovou budovy sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy.

Realizácia projektu bude pozostávať z nasledujúcich aktivít: zateplenie fasády a strechy, výmena pôvodných okien, dverí, výmena prestrešenia bočných vstupov, výmena klampiarskych výrobkov, výmena interiérových svietidiel a bleskozvodu, výmena bezbariérovej rampy s protišmykovou dlažbou, kompletná výmena rozvodov a vykurovacích telies vr. riešenia systému PTV, inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. 

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií:

Pre dosiahnutie úspor energií v hodnotenej budove sa spracovatelia energetického auditu a projektovej dokumentácie zamerali na úsporné opatrenia v oblasti:
1. Zlepšenia tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií
2. Rekonštrukcie vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody
3. Rekonštrukcie osvetľovacej sústavy.
4. Riešenia núteného vetrania s rekuperáciou

Realizácia projektu

Zmluva o NFP je účinná, proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby je ukončený s kladnou verifikáciou. Zmluva s dodávateľom DAG Slovakia, a.s. je účinná, prevzatie staveniska bolo realizované 31.8.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aktuality