Aktuality

   

O aktivitách únie nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Základná organizácia sídli v našom meste na Námestí osloboditeľov č. 77. ...

30.4.2018 9:33

Uzávierka miestnych komunikácií

Mesto Michalovce už viackrát avizovalo, že jednou z plánovaných rekonštrukcií miestnych komunikácií bude aj rekonštrukcia a zmena priesečnej križovatky na križovatku okružnú pri Zemplínskej knižnici na Štefánikovej ulici v Michalovciach. S rekonštrukciou sa začne ...

9.4.2018 13:35

Oznam o začatí zberu bioodpadu

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, že v tomto roku začneme zber v týždni od pondelka 9.4.2018 postupne podľa jednotlivých obvodov.  Zber bioodpadu sa bude vykonáva...

6.4.2018 8:12

Pripomienkovanie monitorovacej správy PHSR

Vážení občania, predkladáme Vám na pripomienkovanie súhrnú monitorovaciu správu  v rámci tematického hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce za roky 2016 a 2017. Vaše pripomienky a návrhy k Monitorovacej správe a Akčném...

21.3.2018 8:03

Jarné upratovanie v našom meste

Rozmiestnenie  veľkoobjemových kontajnerov  pre obyvateľov mesta Michalovce počas jarného upratovania V dňoch 9. 3. 2018 - 9. 4. 2018 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie  objemného odpadu:  ...

9.3.2018 13:54

Dobrá správa pre odberateľov tepla a TÚV

V týchto dňoch spoločnosť DOMSPRÁV, s.r.o. – byty, teplo a iné služby, Michalovce,  ako dodávateľ tepla a  tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre odberateľov v Michalovciach ukončila práce na ročnom vyúčtovaní  nákladov pre svojich odberateľov ...

2.3.2018 14:48

Aktivity primátora (19.02.2018 - 02.03.2018)

20.2. účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č.4 21.2. rokovanie s vedením Colného úradu Michalovce 21.2. rokovanie s predstaviteľmi Saleziánov v Michalovciach 21.2. účasť na Výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska 22.2. r...

2.3.2018 14:45

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Poslanci prerokovali správu o ukončených a realizovaných projektoch - Rokovanie zastupiteľstva - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa zišli na prvom tohtoročnom zasadnutí v utorok 27. februára. Pripravených mali viac ako dvadsať rokovacích bo...

2.3.2018 14:35

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ

  Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Západ vo výške 662 916,97 Eur, projekt bude spolufinancovať sumou  34 890,37&...

23.2.2018 23:06

Skúška sirén

Na základe termínov stanovených MV SR budú dňa 09.02.2018 - piatok o 12.00 h vykonané preskúšanie sirén, dvojminútovým stálym tónom  prostredníctvom oznamovacích prostriedkov. Elektronické sirény budú odskúšané v tichom režime (diaľkovo).

8.2.2018 21:16