VZN 206/2019

Číslo VZN: 206/2019

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 206 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2020

Dátum zverejnenia: 1. 1. 2020

 

Stav: platné

 
 

Súbor: 206_2019_vzn_dzn..pdf Stiahnuť súbor