Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 028/1996
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 28/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
vzn_028_1996.pdf stiahnuť platné
006) Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania
msz_pravidla_stravovanie_2022.pdf stiahnuť platné
005) Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov
pravidla_podavania_preverovania_a_evidovania_podnetov.pdf stiahnuť platné
VZN 003/1992
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce
vzn_003_19922.pdf stiahnuť platné
003) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce
pravidla_rozpoctoveho_hospodarenia_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
002) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce
zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
002) Dodatok č. 1 - k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce
dodatok_c._1_zasady_20191127.pdf stiahnuť platné
001) Štatút Mesta Michalovce
Plné znenie štatútu
statut_mesta_plne_znenie_februar_2018_sprilohami.pdf stiahnuť platné