Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 105/2008
V3eobecne y8v]yn0 nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 105/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D" a „E" v Michalovciach
vzn_105_2008.pdf stiahnuť platné
VZN 104/2008
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 104/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru v bytovom dome „A" a „C" v Michalovciach
vzn_104_2008.pdf stiahnuť platné
VZN 102/2007
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 102/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
vzn_102_2007.pdf stiahnuť platné
VZN 101/2007
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 101 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce
vzn_101_2007.pdf stiahnuť platné
VZN - 101/2007 - Dodatok č. 7
Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
dodatok_c.7k_vzn_101.pdf stiahnuť platné
VZN 100/2007
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 100/2007 o Fonde rozvoja bývania mesta Michalovce
vzn_100_2007.pdf stiahnuť platné
VZN 093/2006
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.93/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_093_2006.pdf stiahnuť platné
VZN 083/2005
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 83/2005 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č.3 v Michalovciach
vzn_083_20053.pdf stiahnuť platné
VZN 079/2004
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 79/2004 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach
vzn_079_2004.pdf stiahnuť platné
VZN 077/2004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 77/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
vzn_077_2004.pdf stiahnuť platné
VZN 076/2003
Zmeny a doplnky k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ Michalovce č. 76 o určení školských obvodov v meste Michalovce
vzn_076_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 072/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pomenovaní novovzniknutej ulice
vzn_072_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 070/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov
vzn_070_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 059/2001
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 59 o predaji bytov a príslušenstva bytu
vzn_059_2001.pdf stiahnuť platné
VZN 055/1999
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.55 o povoľovaní výkopových prác a podvrtávok, zvláštnom užívaní mestských komunikácií, parkovísk a verejnej zelene na území mesta Michalovce
vzn_055_19991.pdf stiahnuť platné
VZN 038/1997
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 38 o zmene názvu časti Ulice višňovej na Ulicu Vila-real v meste Michalovce
vzn_038_1997.pdf stiahnuť platné
VZN 028/1996
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 28/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
vzn_028_1996.pdf stiahnuť platné
005) Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov
pravidla_podavania_preverovania_a_evidovania_podnetov.pdf stiahnuť platné
004) Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku
pravidla_o_poskytovani_financneho_prispevku.pdf stiahnuť platné
VZN 003/1992
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce
vzn_003_19922.pdf stiahnuť platné