Všeobecne záväzné nariadenia






Názov Súbor Stav
VZN 072/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pomenovaní novovzniknutej ulice
vzn_072_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 070/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov
vzn_070_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 063/2002
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 63 o výlepných miestach na vylepovanie informačných a propagačných plagátov na území mesta Michalovce
vzn_063_2002.pdf stiahnuť platné
VZN 059/2001
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 59 o predaji bytov a príslušenstva bytu
vzn_059_2001.pdf stiahnuť platné
VZN 055/1999
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.55 o povoľovaní výkopových prác a podvrtávok, zvláštnom užívaní mestských komunikácií, parkovísk a verejnej zelene na území mesta Michalovce
vzn_055_19991.pdf stiahnuť platné
VZN 038/1997
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 38 o zmene názvu časti Ulice višňovej na Ulicu Vila-real v meste Michalovce
vzn_038_1997.pdf stiahnuť platné
VZN 028/1996
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 28/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
vzn_028_1996.pdf stiahnuť platné
005) Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov
pravidla_podavania_preverovania_a_evidovania_podnetov.pdf stiahnuť platné
004) Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku
pravidla_o_poskytovani_financneho_prispevku.pdf stiahnuť platné
VZN 003/1992
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce
vzn_003_19922.pdf stiahnuť platné
003) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce
pravidla_rozpoctoveho_hospodarenia_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
002) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce
zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
002) Dodatok č. 1 - k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce
dodatok_c._1_zasady_20191127.pdf stiahnuť platné
001) Štatút Mesta Michalovce
Plné znenie štatútu
statut_mesta_plne_znenie_februar_20181.pdf stiahnuť platné