Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 152/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 152/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia
vzn_152_2013.pdf stiahnuť platné
VZN 144/2012
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v Meste Michalovce
vzn_144_2012.pdf stiahnuť platné
VZN 140/2012
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 140 zo dňa 24.4.2012 o pomenovaní okružných križovatiek
vzn_140_2012.pdf stiahnuť platné
VZN 138/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 138/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach
vzn_138_2011.pdf stiahnuť platné
VZN 131/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 131 o pomenovaní novovzniknutélto Námestia Jána Pavla II.
vzn_131_2011.pdf stiahnuť platné
VZN 125/2010
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 125/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Ulici mlynskej č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (lokalita „Angi mlyn) v Michalovciach podľa ustanovení zákona č. 64/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
vzn_125_2010.pdf stiahnuť platné
VZN 120/2009
Všeobecne záväzného nariadenia č. 120/2009 Mesta Michalovce o miestnom referende
vzn_120_2009.pdf stiahnuť platné
VZN 116/2009
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach
vzn_116_2009.pdf stiahnuť platné
VZN 112/2008
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č.112 o pomenovaní novovzniknutých ulíc
vzn_112_20081.pdf stiahnuť platné
VZN 111/2008
Všeobecne záväzného nariadenia MsZ mesta Michalovce č. 111 o cenách nájmu bytov
vzn_111_2008.pdf stiahnuť platné
VZN 107/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 107/ 2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce
vzn_107_20081.pdf stiahnuť platné
VZN 105/2008
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 105/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D" a „E" v Michalovciach
vzn_105_2008.pdf stiahnuť platné
VZN 104/2008
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 104/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru v bytovom dome „A" a „C" v Michalovciach
vzn_104_2008.pdf stiahnuť platné
VZN 102/2007
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 102/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
vzn_102_2007.pdf stiahnuť platné
VZN 101/2007
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 101 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce
vzn_101_2007.pdf stiahnuť platné
VZN - 101/2007 - Dodatok č. 7
Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
dodatok_c.7k_vzn_101.pdf stiahnuť platné
VZN 100/2007
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 100/2007 o Fonde rozvoja bývania mesta Michalovce
vzn_100_2007.pdf stiahnuť platné
VZN 083/2005
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 83/2005 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č.3 v Michalovciach
vzn_083_20053.pdf stiahnuť platné
VZN 079/2004
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 79/2004 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach
vzn_079_2004.pdf stiahnuť platné
VZN 072/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pomenovaní novovzniknutej ulice
vzn_072_2003.pdf stiahnuť platné