Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 184/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 184 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
vzn_184_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 183/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 183/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
vzn_183_2015.pdf stiahnuť platné
VZN - 179/2015 - Dodatok č. 1
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce
vzn_179_2019_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 179/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 179/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce v znení zmien a doplnkov ku dňu 28. 6. 2022.
vzn_179_2015_11.pdf stiahnuť platné
VZN 174/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 174 zo dňa 28.4.2015 o podmienkach vydávania a používania Senior karty
vzn_174_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 173/2015
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 173 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
vzn_173_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 172/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 172 o pomenovaní okružných križovatiek
vzn_172_2015.pdf stiahnuť platné
VZN - 169/2014 - Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce
eut_2021_05_31_02.pdf stiahnuť platné
VZN 169/2014
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce
vzn_169_2014.pdf stiahnuť platné
VZN - 164/2014 - Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Všeobecne závaznému nariadeniu č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce
vzn_164_2014_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 164/2014
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce
vzn_164_2014.pdf stiahnuť platné
VZN 162/2014
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pešej zóne v meste Michalovce
vzn_162_2014.pdf stiahnuť platné
VZN 153/2013
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 153 o zmene názvu časti Ulice Močarianskej na Ulicu Andreja Šándora
vzn_153_2013.pdf stiahnuť platné
VZN 152/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 152/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia
vzn_152_2013.pdf stiahnuť platné
VZN 144/2012
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v Meste Michalovce
vzn_144_2012.pdf stiahnuť platné
VZN 140/2012
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 140 zo dňa 24.4.2012 o pomenovaní okružných križovatiek
vzn_140_2012.pdf stiahnuť platné
VZN 138/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 138/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach
vzn_138_2011.pdf stiahnuť platné
VZN 131/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 131 o pomenovaní novovzniknutélto Námestia Jána Pavla II.
vzn_131_2011.pdf stiahnuť platné
VZN 125/2010
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 125/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Ulici mlynskej č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (lokalita „Angi mlyn) v Michalovciach podľa ustanovení zákona č. 64/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
vzn_125_2010.pdf stiahnuť platné
VZN 120/2009
Všeobecne záväzného nariadenia č. 120/2009 Mesta Michalovce o miestnom referende
vzn_120_2009.pdf stiahnuť platné