VZN mesta Michalovce č. 208/2020

Mesto Michalovce zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

7. 9. 2020 8:30

 

Súbory / prílohy