Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52

Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

19. 1. 2018 12:52