Prenajať priamym prenájmom - časť pozemku na Ulici prof. Hlaváča

Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom, časť pozemku parcela reg. C-KN č. 3036/31, k.ú. Michalovce, evidovaná na LV č. 5157, obec Michalovce, o výmere do 299,00 m² a časť pozemku parcela reg. C-KN č. 3036/34, k.ú. Michalovce, evidovaná na LV č. 5157, obec Michalovce, o výmere do 2.701,00 m² na Ulici prof. Hlaváča a Martina Rázusa v Michalovciach, pre účely výstavby Domu Milosrdenstva (objekt ECAV, spevnené plochy, parkoviská, prístupová cesta), na dobu neurčitú.

26. 5. 2023 8:38

 

Súbory / prílohy