Prenajať priamym prenájmom - časť pozemku na Ulici Jána Hollého

Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom, časť pozemku parcela reg. C-KN č. 4645/1, k.ú. Michalovce, evidovaná na LV č. 5157, obec Michalovce, o výmere do 30,00 m² na Ulici Jána Hollého v Michalovciach, pre účely umiestnenia predajného stánku, na dobu neurčitú.

26. 5. 2023 8:41

 

Súbory / prílohy