Prenajať priamym prenájmom - časť pozemkov na Ulici Štefana Fidlíka

Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom, časti pozemkov parcely reg. C-KN č. 160 - 165, k.ú. Stráňany, evidované na LV č. 5157, obec Michalovce, o výmere do 924,00 m² na Ulici Štefana Fidlíka v Michalovciach, pre účely výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby, na dobu 10 rokov.

26. 5. 2023 8:31

 

Súbory / prílohy