Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2021

Mesto Michalovce v súlade s §18f zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. z. v platnom znení predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

3. 5. 2021 12:38

 

Súbory / prílohy