Oznámenie o vstupe na pozemok VSD

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Michalovce, okres Michalovce, na uliciach ul. Vihorlatská, Priemyselná, Jána Bottu.

Že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: 4/2021 – 8/2021.

        Východoslovenská distribučná a.s.
        Mlynská 31
        042 91 Košice

 

20. 1. 2023 11:56

 

Súbory / prílohy