Oznámenie o vstupe na pozemok VSD

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Michalovce, okres Michalovce, na uliciach Močarianska, Michalovce časť Močarany a Michalovce časť Topoľany:

Že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: 4/2021 – 8/2021.

        Východoslovenská distribučná a.s.
        Mlynská 31
        042 91 Košice

 

1. 4. 2021 10:03

 

Súbory / prílohy